Fagonia cretica L.

Family: Zygophyllaceae
Genus: Fagonia
Species: cretica

  • x
  • x
  • x

Fagonia cretica, Morocco - near Sidi Kaouki (prov. Essaouira), 14.april.2016 Fagonia cretica, Morocco - near Sidi Kaouki (prov. Essaouira), 14.april.2016 Fagonia cretica, Morocco - near Sidi Kaouki (prov. Essaouira), 14.april.2016 Fagonia cretica, Morocco - near Sidi Kaouki (prov. Essaouira), 14.april.2016

Leave a Reply